SŠMŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie v pracovných dňoch od 06:30 do 16:00.

Poplatky:

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou je 25 € mesačne. Tento príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré k 31.08. v kalendárnom roku dovŕšilo vek 5 rokov a plní si povinné predprimárne vzdelávanie.

Príspevok rodičov na celodennú stravu je 2,07 €. Štát prispieva na stravu dieťaťa, ktoré k 31.08. v kalendárnom roku dovŕšilo vek 5 rokov a plní si povinné predprimárne vzdelávanie a ktoré v danom dni, kedy je prítomné v materskej škole odobralo obed sumou 1,30 € a to do dosiahnutia 6 rokov veku. Po 6. roku veku má rodič možnosť vybrať si buď príspevok na stravu, alebo zvýšený daňový bonus.

Vzdelávanie:

Predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením (od 2 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky) poskytujeme pre deti:
  • s mentálnym znevýhodnením,
  • s telesným znevýhodnením,
  • so zrakovým znevýhodnením,
  • so sluchovým znevýhodnením,
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • s pervazívnymi vývinovými poruchami (autistické spektrum),
  • s kombinovaným znevýhodnením,
  • choré a zdravotne oslabené,
  • hluchoslepé.

Dieťa môže byť zaradené na adaptačný alebo diagnostický pobyt. Adaptačný pobyt  nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Diagnostický pobyt nesmie byť dlhší ako 1 rok (počas tohto obdobia v spolupráci s odborníkmi vykonáme komplexnú diagnostiku, prognostiku, navrhneme vhodný spôsob vzdelávania).

Od 01.01.2021 vstúpi do platnosti Povinné predprimárne vzdelávanie. Deti, ktoré ku dňu 31.08.2021 dosiahnu vek 5 rokov, sú rodičia (podľa zákona č. 245/2008 - školský zákon) povinní prihlásiť do materskej školy. Od 01.09.2021 sú tieto deti povinné sa predprimárne vzdelávať. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne, okrem času školských prázdnin (tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin).

Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie alebo nedbá o jeho riadne plnenie (ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 5 dní v mesiaci), oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy v obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Podľa zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa bude rodičovi pozastavené vyplácanie rodinného prídavku na dieťa po dobu 3 mesiacov.

Ak dieťaťu, ktoré je povinné sa predprimárne vzdelávať  jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, riaditeľ ho môže na základe žiadosti zákonného zástupcu, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie Oslobodiť od povinnosti dochádzať do materskej školy. Do pominutia týchto dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy sa mu vzdelávanie neposkytuje. Ak zákonný zástupca požiada o Individuálne vzdelávanie dieťaťa zo zdravotných dôvodov a riaditeľ materskej školy ho povolí, vzdelávanie zabezpečí materská škola v rozsahu minimálne 2 hodiny týždenne. Dieťa nemusí absolvovať overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (bývalý odklad školskej dochádzky) na základe žiadosti rodiča (tlačivo nižšie) písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (tlačivo nižšie) a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa (tlačivo nižšie).