Prevádzka:

SŠMŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie v pracovných dňoch od 06:30 do 16:00 (príchod dieťaťa od 06:30 do 07:00 treba nahlásiť 1 deň vopred).

Poplatky:

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou je 20 € mesačne.

Príspevok rodičov na celodennú stravu je 1,90 €. Štát prispieva na stravu deti navštevujúcich posledný ročnik SŠMŠ sumou 1,20 €.

Vzdelávanie:

Predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením (od 2 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky) poskytujeme pre deti:
 • s mentálnym znevýhodnením,
 • s telesným znevýhodnením,
 • so zrakovým znevýhodnením,
 • so sluchovým znevýhodnením,
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • s pervazívnymi vývinovými poruchami (autistické spektrum),
 • s kombinovaným znevýhodnením,
 • choré a zdravotne oslabené,
 • hluchoslepé.

Dieťa môže byť zaradené na adaptačný alebo diagnostický pobyt. Adaptačný pobyt trvá obvykle 1 mesiac.

Diagnostický pobyt trvá 3 mesiace až 1 rok (počas tohto obdobia v spolupráci s odborníkmi vykonáme komplexnú diagnostiku, prognostiku, navrhneme vhodný spôsob vzdelávania).

Pravidelne využívame služby Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva:
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku, terapiu a poradenstvo,
 • psychologickú diagnostiku, terapiu a poradenstvo.