Zápis

Riaditeľstvo SŠMŠ, L. Svobodu 31, Skalica, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že prijíma od 1. apríla do 31. augusta 2020, ale aj priebežne počas celého kalendárneho roka žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Prijímame deti od 2 rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa a odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (od psychológa a špeciálneho pedagóga).

Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a tlačivo Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa si môžete vyzdvihnúť denne od 8:00 do 15:00 priamo v SŠMŠ. Bližšie informácie poskytneme na tel. č.: 0 907 227 310,  034 664 93 93.