Zápis

Riaditeľstvo SŠMŠ, L. Svobodu 31, Skalica, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že prijíma od 1. mája do 31. mája 2021, ale aj priebežne počas celého kalendárneho roka žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Prijímame deti od 2 rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. Prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

K žiadosti je potrebné doložiť Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa a Odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a tlačivo Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa si môžete stiahnuť na tejto stránke nižšie. Podrobnejšie informácie poskytneme na tel. č.: 0944 012 272.